Dals Långed
Slamsugning i Dals Långed
Slamsugning av slamavskiljare ska utföras 1 gång per år i Dals Långed. Enligt Bengtsfors kommunens renhållningsordning ska:
  • slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Du som fastighetsinnehavare ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte vara längre än 20 meter om det inte finns särskilda skäl.
  • hämtning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare utföras minst en gång per år från hushåll med boende året runt och minst en gång vartannat år för fritidsboende. I övrigt ska hämtning ske efter behov för att upprätthålla en god funktion.
Kommunen är enligt renhållningsordningen ansvarig för att tömning sker av slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar. Tömningen utförs av en entreprenör.
Entreprenören fakturerar dig kostnaden för sina tjänster samt för den avgift som kommunen tar ut av entreprenören då han lämnar slam till kommunens reningsverk.
Entreprenör för slamsugning:
Ragn-Sells AB
Telefon: 010-723 40 00
(öppet 7.00-16.00, därefter följ telefonsvararens instruktioner)
E-post: kundtjanst.goteborg@ragnsells.com
Följ oss
Produktion Andys Service